کلیدواژه‌ها = تناسخ ملکی
ادله قرآنی ضرورت تناسخ ملکی جایگزین معاد در ترازوی نقد

دوره 13، زمستاان 1400 _ مسلسل 50، خرداد 1402، صفحه 163-192

10.22081/pwq.2023.74183

محمدتقی یوسفی؛ فاطمه محمودی


بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، اسفند 1395، صفحه 203-224

10.22081/pwq.2017.63758

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد


نقد و بررسی دلایل مشائیان بر ابطال تناسخ

دوره 1، زمستان 88 - مسلسل 2، اسفند 1388، صفحه 175-202

محمدتقی یوسفی