بررسی انتقادی «ازخودبیگانگی وجودی» از منظر یاسپرس با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق

2 دانشیار / دانشگاه باقرالعلوم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

10.22081/pwq.2020.68894

چکیده

ازخودبیگانگی یکی از مهمترین مسائل انسان‌شناختی عصر حاضر است که پژوهش دربارة آن نیازمند‌ فهم درست مبانی فلسفی و انسان‌شناختی آن است. این نوشتار به بررسی انتقادی دیدگاه یاسپرس در زمینة ازخودبیگانگی فلسفی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی می‌پردازد. پژوهش حاضر پس از بررسی اجمالی مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی این دو نگرش، به این مساله پرداخته است که از منظر علامه چه ملاحظاتی بر آراء یاسپرس در باره ازخودبیگانگی فلسفی وارد است؟ یاسپرس راه نجات ازخودبیگانگی را در آگاهی از حقیقت وجود و سپس آگاهی از وجود اگزیستانسی انسان دانسته و با قرار دادن بخشی از مفاهیم فلسفی به جای مهمترین مفاهیم انسان‌شناختی، مبانی فلسفی خود را بنا نهاده و در باره ازخودبیگانگی قضاوت کرده است. او به خاطر شناور بودن وجود انسان(existence)،‌ اصالت را به آن داده و مسائل «اصالتِ وجود» را برای «انسان موجود» مطرح کرده و برای او استقلال در وجود قائل شده، اما علامه علی رغم شناور دانستن وجود انسان، اصالت را به وجود بماهو وجود (Being) داده و انسان را چه در وجود و چه در بقای وجودش، غیرمستقل و وابسته به علت وجودی خود دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the study of philosophical alienation from Jaspers' point of view, emphasizing Allameh Tabatabai's view

نویسندگان [English]

  • ali ataee 1
  • mohsen qomi 2
  • Hassan Abdi 3
1 ----
2 phd
3 .
چکیده [English]

Alienation is one of the most important anthropological problems of the present age, and research on this issue requires a proper understanding of its philosophical and anthropological concepts and foundations. Therefore, after a brief study of the views of Allameh Tabatabaie and Karl Jaspers in this issue, this article presents some of Allameh critiques on Jaspers's views. Jaspers saw the way out of alienation in the knowledge of the truth of existence and then of the existential being of human kind, and by substituting some philosophical concepts for the most important anthropological concepts, he established his philosophical foundations and commented on alienation. Because of the dynamic nature of human existence, he gave it originality and raised the issues of "originality of existence" for "existential human" and gave him independence in existence, but Allameh, in spite of accepting dynamism of human existence, has given originality to existence (Being) and considered human being in itself, both in existence and in the survival of his existence, to be dependent on the existential cause of himself. Thus, after a brief review of the ontological and anthropological foundations of these two attitudes, the study addresses the question of what are the deficiencies and weaknesses of Jaspers's notion about philosophical

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence
  • human. being
  • alienation
  • truth of existence