پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه فیزیک

2 هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

3 هیئت علمی دانشگاه امام حسین ع

10.22081/pwq.2020.68895

چکیده

 
تفسیر کپنهاگی فیزیک کوانتومی متأثر از مبانی فلسفی پدیدارشناختی، با دوگانه‌انگاری پدیده و پدیدار، پدیدارشناسی فیزیک کوانتومی را ارائه نموده که حاصل آن نیز ذاتی بودن شانس و احتمال حاکم بر طبیعت است. لذا نتایج آزمایشات مربوط به ذرات کوانتومی غیرخوش تعریف همانند الکترون و فوتون، در هر آزمایش امکان تفاوت دارد. از سوی دیگر، نظام حکمت صدرایی با توجه به مبانی فلسفی موجود در حکمت، همانند نفی صدفه و علت‌مند بودن پدیده‌ها در جهان هستی، توانایی ارائه تفسیر واقع‌گرایانه و علّی از مشاهدات فیزیک کوانتومی را دارد. از این‌رو ضرورت دارد که ضمن بیان رویکرد پدیدارشناسانه فیزیک کوانتومی در توصیف احتمال ذاتی و عدم تعین حاکم بر طبیعت، تفاوت بنیادین آن با مبانی حکمت متعالیه بیان گردد. براساس یافته‌های این پژوهش، شانس و احتمال ذاتی حاکم بر طبیعت نبوده و می‌توان از تجربیات کوانتومی توصیف علی و واقع‌گرایانه ارائه نمود. یعنی تفاوت پدیدارها در تکرار آزمایش مشابه از پدیده معین، حتی در سطح تک ذره‌ها، تابع روابط علی است. در این نوشتار داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای جمع-آوری و به صورت توصیف-تحلیلی بررسی می‌گردد. چشم‌انداز آن نیز پیامدهای فلسفی هر یک از تفاسیر فیزیک کوانتومی همانند طرد یا پذیرش واقع‌گرایی است که به پژوهش‌های آینده سپرده می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Quantum Physics and Sadrian Wisdom

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Sekhavatian 1
  • Hamid Parsania 2
  • Masud Abdollahzadeh 3
1 Ph.D student in philosophy of physics
2 Faculty of Baqir al-olum University
3 Faculty of Imam Hussein University
چکیده [English]

The Copenhagenian interpretation of quantum physics, influenced by the philosophical foundations of phenomenology, presents the phenomenology of quantum physics with the duality of phenomenon and phenomenon, which results in the inherent luck and probability of ruling nature.Therefore, the results of experiments related to non-defined quantum particles, such as electrons and photons, may be different in each experiment. On the other hand, Sadra's system of wisdom, given the philosophical foundations of wisdom, such as the negation of the oyster and the causality of phenomena in the universe, has the ability to provide a realistic and causal interpretation of quantum physics. Therefore, while expressing the phenomenological approach of quantum physics in describing the inherent probability and indeterminacy of nature, it is necessary to explain its fundamental difference with the foundations of transcendent wisdom.According to the findings of this study, nature and probability are not inherent in nature and quantum experiments can be described as causal and realistic. That is, the difference in phenomena in the repetition of a similar experiment from a given phenomenon, even at the level of single particles, is a function of causal relationships. In this paper, the data are collected as a library and described as descriptive-analytical. Its perspective is the philosophical implications of each interpretation of quantum physics, such as the rejection or acceptance of realism, which is left to future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • Quantum Physics
  • Sadra's Wisdom
  • Probability
  • uncertainty