دوره و شماره: دوره 2، تابستان 89 - مسلسل 4، تابستان 1389 
7. تلازم حق و تکلیف

صفحه 155-179

سیدمحمود نبویان


8. چکیده عربی

صفحه 180-186

سیدرضی مصطفوی