فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت (PWQ) - واژه نامه اختصاصی