نویسنده = محمدکاظم علمی سولا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی تعریف و مؤلّفه‌های آن از دیدگاه سقراط و ارسطو

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، تابستان 1398، صفحه 153-174

محمدکاظم علمی سولا؛ علی بیک محمدلو