فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت (PWQ) - اخبار و اعلانات