فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت (PWQ) - اهداف و چشم انداز