نویسنده = معصومه اعتصامی‌نژاد
بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، اسفند 1395، صفحه 203-224

10.22081/pwq.2017.63758

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد