نویسنده = سعید رحیمیان
تعداد مقالات: 1
1. پیشینۀ اشراقی علم الهی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 129-152

راضیه نیکی؛ سعید رحیمیان