کلیدواژه‌ها = علم دینی
حذف غایت‎اندیشی از شناخت طبیعت در فرایند تاریخی علم طبیعی

دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48، مرداد 1400، صفحه 69-94

10.22081/pwq.2022.72051

یارعلی کرد فیروزجائی؛ مهدی مشکی


بررسی چیستی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 57-78

10.22081/pwq.2018.65409

عسکری سلیمانی امیری؛ آسیه گنج‌خانی


مبانی نظری مقیاس‌های دینداری در اندیشه اسلامی

دوره 3، تابستان و پاییز 90 - مسلسل 9 - 8، آذر 1390، صفحه 193-233

علی شیروانی