دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی انتقادی جایگاه نفس در انسان‌شناسی هایدگر از منظر حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

منصور مهدوی؛ محمدتقی یوسفی؛ حسن عبدی


2. بررسی انتقادی «ازخودبیگانگی وجودی» از منظر یاسپرس با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

علی عطائی؛ محسن قمی؛ حسن عبدی


3. پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده