وجود از منظر کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چکیده

فهم آرای ایمانوئل کانت و تلقی درست از آن‌ها تنها با توجه به فضای سوبژکتیویستی فلسفة نقادی وی امکان‌پذیر است. از این‌رو، در بررسی دیدگاه وی در باب وجود نیز به حتم باید بنیان‌های فکری او، مانند تفکیک نومن از فنومن و انسداد باب علم به نومن خارجی، لحاظ گردد.
کانت وجود را از ساحت واقعیت عینی خارجی به مقولة ذهنی فروکاسته و در ساحت ذهن نیز با انکار وجود اسمی (محمولی)، تنها وجود حرفی را پذیرفته است. بدین ترتیب، کانت وجود را ساحتی از ساحت‌های واقعیت به شمار نیاورده، آن را امری کاملاً ذهنی می‌انگارد. در حیطة ذهن نیز، وجود مفهومی در کنار سایر مفاهیم نیست تا با حمل آن بر یک موضوع، مفادی به محتوای موضوع یاد شده افزوده شود بلکه وجود رابطی میان موضوع و محمول (در هلیت مرکب) یا خود موضوع (در هلیت بسیط) را وضع می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existence from Kant's Perspective

نویسنده [English]

  • Mahdi Abdollahi
Faculty member of Research Center for Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Immanuel Kant's ideas and true understanding of them is possible only in the subjectivist context of his critical philosophy. In examining his view of existence therefore one must consider the foundations of his thought like distinction of the noumenal from the phenomenal world and inaccessibility of the former to human reason.
Kant reduced existence from external and real domain to mental category in the domain of mind and denied the predicative existence acknowledging only copula existence. He thus regarded existence not as a dimension of reality but only as a mentally constructed matter. in the domain of mind therefore unlike other concepts the concept of existence when attributed does not add anything new to the content of the subject but only acts as a copula (a connective role) in compound propositions and posits the subject itself in simple propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • noumen
  • phenomenon
  • Predicative Existence
  • copulative existence