بررسی خلق و تدبیر عالم هستی در پرتو نظریه حدوث اسمی از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگرجامعة المصطفی العالمیة.

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10.22081/pwq.2019.66594

چکیده

از منظر عرفای مسلمان، از جمله امام خمینی(ره)، خلق و تدبیر عالم هستی، ناشی از تجلّیات و جلوه‌های خاص اسماء و صفات گوناگون خداوند است. مقاله حاضر با هدف تبیین خلق و تدبیر عالم هستی از دیدگاه امام خمینی(ره)، با استناد به آثار مکتوب ایشان و با روش توصیفی - تحلیلی با محوریت نظریه حدوث اسمی، طبق مبانی عرفانی امام خمینی(ره) بحث کرده است. دیدگاه حدوث اسمی، از جمله نظریات مطرح در بحث حدوث و قِدَم عالم از سوی حکیم ملاهادی سبزواری است و بر اساس آن، در تعیّن احدیّت که نخستین تعیّن ذات و مرتبه پیش از واحدیّت است، اشیاء سابقه عدم و نیستی دارند. ماهیات و اعیان موجودات در مرحله اسماء و صفات و پس از تعیّن ثانی در مقام واحدیّت ایجاد می‌شود. در این مقاله، خلق و تدبیر عالم هستی‌‌ در پرتو نظریه حدوث اسمی، ثابت کرده که خداوند با تجلّی در اسم «مبدع»، عالم هستی را ایجاد کرده است؛ یعنی عالم هستی با اسم آفریده شده است. ازاین‌رو، هر چیزى ‌که در عالم طبیعت پدید می‌آید، حتماً اسماء الهی در آن نقش دارند. عالَم با اسم «رب» آغاز شده است و بنا و تأسیس عالَم هستی با اسم خداوند است. به همین دلیل، هر موجودی غیر از انسان کامل، در قلمروی تدبیر اسم خاص خداوند قرار دارد که از آن اسم، تعبیر به «ربّ» شده است و حق‌تعالی به لحاظ آن اسم در او نقش‌آفرینی و تصرف می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Creation and the Direction of the Universe as Viewed by Imam Khomeini in the Theory of Huduthi Ismi, Nominal Appearance

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Danesh 1
  • Zahra Mostafawi 2
  • Qasemali Kouchanani 3
1 Phd student at University of Tehran
2 Professor at University of Tehran
3 Associate professor at University of Tehran
چکیده [English]

As Muslim mystics, including Imam Khomeini, have viewed, the creation and the direction of the universe are due to God`s manifestations and reflections of various names and attributes. The present paper, intending to explain the creation and the direction of the universe from Imam Khomeini's point of view with a descriptive-analytical method, has studied Imam`s view as understood from his mystical principles. The theory of huduthi ismi given by Mulla Hadi Sabzevari, is one of the theories on huduth and qidami of the universe. Pre-existent modes, quiddities, of the contingents are found in the third determination following wahidiyyat and Divine order of Names and Attributes. In this paper, the creation and the direction of the universe on the basis of the theory of huduthi ismi it has been proved that God, presenting Himself by the Name of the "Creator," has created the universe; that is, the universe is created by a Divine Name. Therefore, whatever happens in the natural world, surely it is a manifestation of the Divine Names. The universe has begun with the Divine Name "Rabb" and, therefore, the basis and foundation of the universe is God's Name. For this reason, any entity, other than the perfect man, is in the realm of Divine Particular Name called Rabb by Which God direct the entity

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Universe
  • Nominal Appearance
  • Imam Khomeini
  • Divine Names
  • Creation
  • Direction