نویسنده = یارعلی کرد فیروزجائی
نقد و بررسی دیدگاه لایب‌نیتس در مورد جوهر مادی از منظر ملاصدرا

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22081/pwq.2022.73201

علی چهرقانی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


حذف غایت‎اندیشی از شناخت طبیعت در فرایند تاریخی علم طبیعی

دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48، مرداد 1400، صفحه 69-94

10.22081/pwq.2022.72051

یارعلی کرد فیروزجائی؛ مهدی مشکی


نقد معرفت‌شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، خرداد 1400، صفحه 53-84

10.22081/pwq.2021.70158

علی جعفری؛ یارعلی کرد فیروزجائی


مقایسة علم پیشین الهی از دیدگاه ابن‌سینا و محقق قونوی

دوره 6، پاییز 93 - مسلسل 21، آذر 1393، صفحه 95-120

جواد جعفریان؛ یارعلی کرد فیروزجائی