کلیدواژه‌ها = عقل
تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 145-178

10.22081/pwq.2019.67023

حسین سوزنچی


جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابن‌عربی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 167-190

10.22081/pwq.2018.66124

محمدمهدی گرجیان؛ مهدی بابایی المشیری


بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و ابن‏سینا

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، مهر 1397، صفحه 133-156

10.22081/pwq.2018.66065

اعظم جانجان؛ سیدمحمد معصومی


مقایسه تطبیقی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، آبان 1395، صفحه 65-91

محسن جوادی؛ ملیحه محمودی بیات