دوره و شماره: دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34 - شماره پیاپی 34، تیر 1397، صفحه 1-208 
3. شخصیت و آرای کلامی محمدبن‌حسن صفّار

صفحه 59-86

10.22081/pwq.2018.65782

محمد غفوری‌نژاد؛ محمدرضا ملانوری شمسی