دوره و شماره: دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، زمستان 1395، صفحه 1-237 
6. نقد و بررسی ماهیـت گرانش از منظر فلسفه و فیزیک

صفحه 143-178

حبیب‌الله رزمی؛ احمد عابدی ارانی؛ محسن فیروزی


7. بررسی تحلیلی چگونگی ارتباط شادی و معناداری زندگی از دیدگاه اسلام

صفحه 179-202

محمدحسن یعقوبیان؛ احمد مسائلی؛ شریفه السادات جمعه زاده


8. بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

صفحه 203-224

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد