نویسنده = یار‌علی کرد فیروزجائی
بررسی دلالت برهان نظم بر صفات الهی

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 7-29

سیدمهدی آقامیرزایی؛ یار‌علی کرد فیروزجائی