اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شمس الله مریجی

اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
marijibou.ac.ir

سردبیر

یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
firouzjaeibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا فیاضی

فقه و اصول و فلسفه استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

www.bou.ac.ir
fayyaziiki.ac.ir

عسکری سلیمانی امیری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

www.bou.ac.ir
solymaniaskarimihanmail.ir

محمد مهدی گرجیان

عرفان اسلامی استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
mm.gorjianyahoo.com

یارعلی فیروزجایی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
firouzjaeibou.ac.ir

حسن معلمی

فقه و اصول دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
moallemibou.ac.ir

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی مجلات دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22