راهنمای نویسندگان

مطالعه کامل متن زیر و رعایت دستورالعمل های آن برای نویسندگان مقالات ضروری است و دفتر فصلنامه از پذیرش مقالاتی که در آن دستورالعمل های زیر رعایت نشده باشد، معذور است.

««مؤکداً توصیه می شود نویسندگان قبل از بارگذاری مقاله، نسبت به متناسب بودن محتوای مقاله با رویکرد و اولویتهای این مجله اطمینان حاصل کنند. بخشی از «اهداف و چشم انداز» مجله بر اساس آن چه در بخش «اطلاعات نشریه» درج شده است: «فصلنامه آیین حکمت، مجلّه‌ای علمی – پژوهشی است که از سوی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (ع) منتشر می‌گردد. این فصلنامه در قلمرو علوم عقلی با اهداف ذیل منتشر مى‏شود: ...» »»

راهنمای نگارش مقالات

 1.  مقالات برای یک شماره، حداکثر در 7500 کلمه حروفچینی (در محیط Word) از طریق وبگاه اختصاصی فصلنامه علمی ـ پژوهشی آیین حکمت به نشانی: http://pwq.bou.ac.ir ارسال گردد.
 2.  مشخصات کامل نویسنده (نشانی، شماره تلفن، درجه علمی، ...) در فایل جداگانه ای درج گردد، و از طریق سامانه بارگذاری شود.  در ثبت مشخصات کامل، درجه علمی برای مثال به این صورت باشد: استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (ع) یا: دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (ع) و از به کار بردن سایر عناوین و پستها مانند (استاد حوزه و دانشگاه، سردبیر مجله ...، نویسنده کتاب ... ) اجتناب شود.
 3. چکیده مقاله به فارسی و حداکثر در 200 کلمه مشتمل بر (1) بیان مسئله (که در پایان آن سوال تحقیق به صورت مشخّص ذکر شود)، (2) هدف تحقیق، (3) روش تحقیق، (یافته‌های تحقیق)، (4) نتیجه‌گیری درج گردد (چکیده باید در متن نسخه ارسالی مقاله درج شود).
 4. واژه­های کلیدی بین پنج تا هفت اصطلاح علمی ذکر شود. بعد از هر کلید واژه علامت ویرگول و در پایان کلیدواژگان، علامت نقطه قرار داده شود (واژههای کلیدی باید در متن نسخه نهایی مقاله درج شود، و درج آن در سامانه کافی نیست).
 5. ترجمه دقیق و متقن چکیده به انگلیسی و عربی نیز در فایل جداگانه (نه درون متن مقاله بارگذاری شده ) ارسال شود.
 6.  پی­نوشت­ها و ارجاعات مطابق الگوی فصلنامه تنظیم گردد.
 7. حجم مقاله نباید بیش از هفت هزار و پانصد (7500) کلمه باشد
 8. هر گونه معادل لاتین باید در پاورقی درج گردد.
 9. اگر در مواردی علاوه بر متن عربی نقل شده، ذکر ترجمه آن نیز لازم باشد، باید ترجمه در پاورقی درج شود.
 10.  در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع و مآخذ به شکل زیر و زیر عنوان کتابنامه آورده شود:

(أ) کتاب

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال انتشار)، عنوان اثر، مترجم/محقّق/مصحّح، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ.

مانند:

مطهری، مرتضی (1366)، شرح مبسوط منظومه، تهران، انتشارات حکمت، چ 2. [نام اثر به صورت ایتالیک یا مورّب درج می شود، برای اشاره به نوبت چاپ، از حرف اختصاری چ استفاده می شود]

 (ب) مقاله

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال انتشار)، عنوان مقاله، مترجم، نام مجله، سال انتشار مجله، شماره مسلسل مجله، نوبت انتشار (مانند بهار)، صفحات مجله (مثل 46-21).

مانند:

گتیه، ادموند (1377)، آیا معرفت باور صادق موجّه است؟، ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون، سال پنجم، شماره 8-7، تابستان.  [نام مجله به صورت ایتالیک یا مورّب درج می شود]

 اگر سال نشر به میلادی باشد، بعد از عدد حرف م قرار داده می شود و اگر سال نشر به قمری باشد، بعد از عدد حرف ق قرار داده می شود.

مانند

ابن سینا، حسین بن عبدالله (1980 م)، عیون الحکمه، تحقیق عبدالرحمن بدوی، بیروت: دار القلم.

توجّه:

1. در فهرست منابع، در مشخصات کتاب، نام کتاب باید به صورت ایتالیک (مورّب) درج شود، و در مشخصات مقاله، نام مجله باید به صورت ایتالیک (مورّب) درج شود.

2. اگر نویسنده ای دارای چندین کتاب با سال نشر مشترک است به این صورت عمل شود:

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1372 الف)، عیون الحکمه، قم: نشر بلاغه.

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1372 ب)، الاشارات و التنبیهات، قم: انتشارات بیدار.

 3. اگر منبعی فاقد نشر باشد به جای محل نشر عبارت بی‌جا درج می شود، اگر منبعی فاقد سال نشر باشد، به جای سال نشر عبارت بی‌تا درج می شود، اگر منبعی فاقد نام ناشر باشد، عبارت بی‌نا درج می‌شود. مانند:

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1378)، التعلیقات، بی‌جا: دار الاعلام.

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (بی‌تا)، رساله احوال نفس، پاریس: داربیبلون.

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1365)، الاشارات و التنبیهات، قم: بی‌نا.

4.  در درج نام کتاب لازم است اطلاعات بر اساس مشخصات کتابشناختی تنظیم گردد و از به کاربردن نام رایج اجتناب شود، مانند:

صدراالمتالهین، محمد بن ابراهیم، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه ...

به جای 

صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، اسفار، ...

  (ج) پایگاه اطلاع رسانی 

در ارجاع به پایگاههای اطلاع رسانی، لازم است ضمن پرهیز از ارجاعات زیاد به این موارد، صرفاً به پایگاههای علمی، متقن و مستند ارجاع داده شود و ابتدا در یک سطر نام پایگاه، سال مراجعه، و عنوان مطلب مندرج ذکر می شود و در سطر بعد نشانی پایگاه و نیز تاریخ مراجعه به پایگاه داخل پرانتز مقابل نشانی پایگاه درج گردد، مانند:

مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی (1394) «جایگاه وهم وخیال در شریعت اسلامی«

www.askdin.com/showthread.php?t=53826&page=4 (1394/8/20)

 شیوه ارجاع

 شیوه ارجاع به صورت درون‌متنی است و لازم است منبع مطلب داخل پرانتز در جایی که مطلب نقل شده به اتمام می رسد، درج گردد.

اگر کتاب تنها در یک مجلد منتشر شده است، درون پرانتز ابتدا نام خانوادگی نویسنده، سپس علامت ویرگول، بعد سال نشر اثر، سپس علامت دو نقطه، و در پایان شماره صفحه درج می گردد. مانند  (ابن‌سینا، 1375: 175)

 اگر منبع دارای چند مجلد است، درون پرانتز ابتدا نام خانوادگی نویسنده، سپس علامت ویرگول، بعد سال نشر اثر، سپس علامت دو نقطه، سپس شماره جلد، بعد علامت خط مورب، و در پایان شماره صفحه درج می گردد. مانند (مصباح یزدی، 1372: 1/ 150)

 اگر مطلبی به چند منبع ارجاع داده می شود، بین دو منبع از علامت نقطه ویرگول استفاده شود، مانند (مصباح یزدی، 1372: 1/ 150؛ ابن‌سینا، 1375: 175)

اگر نویسنده ای دارای چند کتاب است که سال نشر آنها یکسان است، با الف، ب، ج، و ... سال نشرها از هم متمایز می شود، مانند:

(ابن‌سینا، 1372 الف: 125)    (ابن‌سینا، 1372 ب: 56) و - همان گونه که بیان شد - در کتابنامه نیز لازم است پس از درج سال نشر، الف، ب، ج، و ... درج گردد.

اگر منبع مورد استناد فاقد سال نشر باشد، به جای سال نشر عبارت بی‌تا درج می شود، مانند:

(ابن‌سینا، بی‌تا: 162)

در صورت ارجاع به صنفحات متعدد یک منبع، شماره ها از راست به چپ درج شود، مانند:

(ابن‌سینا، بی‌تا: 162-163)

 هر گونه علائم ویرایشی پس از پرانتز قرار می گیرد، مانند:

(ابن‌سینا، بی‌تا: 162)؛

(ابن‌سینا، بی‌تا: 162)،

(ابن‌سینا، بی‌تا: 162).

ارجاع به آیات قرآن کریم به این شیوه است:

«و الاخرة خیر و ابقی» (اعلی: 17)

تذکّر:

1. از به کاربردن القاب برای نویسندگان اجتناب شود. برای مثال به جای (شهید مطهری، 1378: 10/ 120)، نوشته شود: (مطهری، 1378: 10 /120)

2. در مواردی که عین عبارت کتاب، مقاله و ... نقل شده است، در ابتدا و انتهای عبارت مذکور از گیومه استفاده شود.

3. در صورت تکرار منبع بلافاصله، از کلمه همان استفاده می شود، مانند (همان: 152)

4. در صورت تکرار منبع بلافاصله ولی از جلد دیگر شماره مجلد جدید درج می شود، مانند (همان،: 2/ 200)

5. نام نویسنده و نام اثر باید دقیقاً مطابق آن چیزی باشد که در مشخصات کتابشناختی همان کتاب (صفحات آغازین هر کتابی) درج شده است. بنابراین این ارجاع برای صدرالمتالهین اشتباه است: (صدرا، 1998 م: 3/ 125)

6. اگر سال نشر به میلادی باشد، بعد از عدد حرف م قرار داده می شود و اگر سال نشر به قمری باشد، بعد از عدد حرف ق قرار داده می شود.

7. ارجاع به پایگاه اطلاعرسانی مانند: (مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، 1394: 4).

8. شیوه ارجاع در سایر موارد (مانند کتاب با دو نویسنده و ...) را می توان با مراجعه به مقالات بارگذاری شده در پایگاه نشریه به دست آورد.

9. اگر نقل قول مستقیم است قبل از پرانتز اول نقطه گذاشته می شود و اگر نقل قول مستقیم نیست بعد از پرانتز دوم - بسته به ادامه داشتن جمله یا تمام شدن جمله - ویرگول یا نقطه گذاشته می شود.

 یادآوری

 1.  مقالاتی در فصلنامه آیین حکمت امکان چاپ می­یابند که علمی، مستند و تحقیقی باشند.
 2.  مقالات دریافتی مسترد نمی­شود.
 3.  فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.
 4.  مقالات مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان می­باشد.
 5.  نقل مندرجات فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.
 6.  نظر نهایی دربارة چاپ مقاله بر عهده هیأت تحریریه می­باشد.

چند نکته

نکته اول:

هنگام درج نام نویسنده لازم است سمت نویسنده به درستی و بر اساس سمت‌های رسمی درج شود.

برای مثال

1. در مورد دانشجویان

دانشجوی کارشناسی ارشد ... (نام رشته تحصیلی) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تحصیل)

دانشجوی دکتری ..... (نام رشته تحصیلی) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تحصیل)

2. در مورد فارغ التحصیلان

کارشناس ارشد ... (نام رشته تحصیلی) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تحصیل)

دکتری ..... (نام رشته تحصیلی) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تحصیل)

3. در مورد استادان دانشگاه

استادیار و عضو هیئت علمی گروه .... (نام گروه آموزشی مربوط) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تدریس)

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه .... (نام گروه آموزشی مربوط) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تدریس)

استاد و عضو هیئت علمی گروه .... (نام گروه آموزشی مربوط) دانشگاه .... (نام دانشگاه محلّ تدریس)

4. در مورد پژوهشگران مراکز پژوهشی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه .... (نام گروه آموزشی مربوط) پژوهشگاه .... (نام پژوهشگاه محلّ پژوهش)

5. در مورد طلاب علوم دینی

طلبه سطح سوم / چهارم حوزه علمیه ... (نام حوزه علمیه مانند حوزه علمیه قم/مشهد)

نکته دوم:

در مواردی که نویسنده مقاله بیش از یک نفر باشد؛

1. در صورتی که مقاله ارسال شده، مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری باشد، حتماً در بخش یادداشت تکمیلی بیان شود که «این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری است».

2. نام استاد راهنما به عنوان نویسنده اول، نام استادان مشاور به عنوان نویسنده دوم و نام دانشجو به عنوان نویسنده سوم درج گردد.

3. استاد راهنما به منزلة (نویسنده مسئول) شناخته می‌شود، مگر آن که ارسال کننده مقاله به خلاف آن تصریح کند.

4. در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مورد حمایت موسسه، نهاد یا مرکز خاصّی باشد، لازم است نام مؤسسه، نهاد یا مرکز مذکور در بخش یادداشت تکمیلی به این صورت بیان شود که «این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مورد حمایت ... (نام موسسه ...) است».

نکته سوم:

مؤکداً توصیه می شود نویسندگان در ارسال مقاله و نیز مکاتبات خود با مجله از نشانی ایمیل سازمانی خود استفاده کنند.

نکته چهارم:

مؤکداً توصیه می شود نویسندگان قبل از بارگذاری مقاله، نسبت به متناسب بودن محتوای مقاله با رویکرد و اولویتهای این مجله اطمینان حاصل کنند. مجله آیین حکمت فصلنامه علمی - پزوهشی در زمینه علوم عقلی با تاکید با فلسفه صدرایی است، از این رو مقالاتی که ارتباط چندانی با این قلمرو نداشته باشد، در اولویت مجله قرار ندارد. برای مثال مقالات مشتمل بر روش نقلی مانند بررسی یک موضوع از منظر آیات و روایات، مثل مقالات کلام نقلی محض، در اولویت انتشار این مجله قرار ندارد.

پرسشهای متداول:

1. پس از بارگذاری مقاله در سامانه مجله، عواملی که منجر به تأخیر تا حصول نتیجه نهایی می‌گردد، چیست؟

عواملی مختلفی می‌تواند موجب تأخیر در حصول نتیجه نهایی گردد، از جمله بارگذاری ناقص اطلاعات درخواستی، عدم بارگذاری برخی از اطلاعات لازم، بارگذاری اشتباهی فایلها، عدم رعایت دقیق شیوه‌نامة مجله، مشغلة علمی داوران، اختلاف نظر داوران در زمینة اعتبار مقاله یا عدم اعتبار آن یا در زمینة میزان اعتبار آن، تأخیر نویسنده در اعمال اصلاحات درخواستی و ... .

2. آیا مقالة مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رسالة دکتری را می‌توان تنها با نام دانشجو ارسال کرد؟

در صورتی که مقاله از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری استخراج شده است، لازم است نام استاد/استادان راهنما و/یا استاد/استادان مشاور نیز به عنوان نویسنده درج گردد، مگر آن که نویسنده تأییدی از استادان مبنی بر رضایت ایشان نسبت به عدم درج نامشان در مقاله برای دفتر مجله ارسال نماید.

3. تا چه میزان از مقاله می‌تواند برگرفته از منابع دیگر باشد؟

مقاله علمی – پژوهشی باید مشتمل بر نوآوری باشد و صرف تکرار مطالب سایر منابع نباشد. البته برای طرح و بررسی یک موضوع لازم است به مطالب منابع دیگر ارجاع داده شود که البته هر گونه نقل مطالب دیگران باید مستند و همراه درج مأخذ باشد. لازم است نویسنده با استفاده از گیومه (: «») نسبت به متمایز کردن عبارت‌های خود از عبارت‌های سایر متون و منابع اقدام کند.

4. در صورتی که نویسنده، پاره‌ای از ملاحظات داور/داوران را قبول نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

هر گاه نویسنده برخی از ملاحظات داوری را قبول نداشته باشد، لازم است به صورت مفصّل در ضمن یک لایحه دیدگاه خود را در این زمینه از طریق سامانه برای دفتر مجلّه ارسال کنند. مجلّه نیز نسبت به بررسی لایحة مذکور اقدام خواهد کرد و در نهایت نسبت به پذیرش لایحة مذکور یا ردّ آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

5. آیا تأیید علمی مقاله، به معنای تایید انتشار آن مقاله از سوی نشریه است؟

بر اصول و ضوابط انتشار نشریّات علمی - پژوهشی، هیئت تحریریه حقّ تصمیم گیری نهایی درباره انتشار یا عدم انتشار مقالات بر عهده دارد، از این رو مقاله ای که تایید علمی را به دست آورده باشد، در جلسه هیئت تحریریه مجله مطرح می شود و هیئت تحریریه درباره انتشار یا عدم انتشار آن تصمیم می گیرد. بنابراین صرف «تأیید علمی» یک مقاله به معنای «تأیید نهایی انتشار» آن مقاله نیست.

6. آیا می توان بلافاصله پس از تأیید علمی مقاله، تایید انتشار آن را دریافت کرد؟

خیر، زیرا صدور هر گونه «تأییدیه انتشار» مقاله منوط به موافقت هیئت تحریریه با انتشار مقاله تأیید شده علمی است. بنابراین تاییدیه انتشار صرفاً پس از تأیید انتشار مقاله از سوی هیئت تحریریه امکان پذیر است.