نویسنده = حسین غفاری
بررسی انتقادی نظریه «عقل دفائنی»

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 199-222

10.22081/pwq.2019.67182

حسین غفاری؛ محمداسحاق عارفی؛ محمدمهدی کمالی