کلیدواژه‌ها = صفات ذاتی موجودات مادی
مجرد و مادی: انحصار یا اشتراک صفات

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 153-182

10.22081/pwq.2022.73206

مرتضی هادیزاده؛ علی‌رضا آل بویه؛ حسن معلمی