بررسی تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حوزه ودانشگاه

چکیده

پرسش اصلی این پژوهش آن است که تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین چیست و او چگونه وجود واجب تعالی را اثبات می‌کند؟ نویسنده تلاش کرده ابتدا با اشاره به راه‌های رسیدن به خدا، تعریفی اجمالی از برهان صدیقین ارائه دهد. سپس با تمرکز بر تقریر علامه طباطبایی از این برهان، آن را تبیین کند و نقاط قوت آن را بر شمارد. در پایان نیز برخی از انتقادهایی که ممکن است بر این برهان وارد گردد و پاسخ آنها ذکر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی ـ عقلی است. بر پایه این روش، همة مقدماتی که در شکل‌گیری تقریر علامه طباطبایی نقش داشته‌اند ـ خواه مقدّمات نمایان و خواه مقدّمات پنهان ـ به صورت صریح ذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Hassan Abdi
University & hawza Lecturer
- ابن سینا، ابوعلی، حسین بن عبدالله، 1375، الاشارات و التنبیهات، شرح محقق طوسی، قم: نشر البلاغة، ج 3.
- بدخشان، نعمت‌الله، 1381، «برهان صدیقین در حکمت متعالیه»، کیهان اندیشه، شماره 82، ص 125 ـ 141.
- جوادی آملی، عبدالله، 1375، تبیین براهین اثبات خدا، قم: نشر اسراء.
- حسین‌زاده، محمد، 1376، فلسفه دین، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- سهروردی، شهاب‌الدین، 1397، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن و دیگران، تهران: انجمن فلسفه ایران، ج 4.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 1410، الحکمة المتعالیة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج 9.
- طباطبایی، محمد حسین، 1415، بدایة الحکمة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- _________ ، 1362، رسائل سبعه، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
- _________ ، 1370، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: انتشارات صدرا.
- علیزمانی، امیر عباس، 1374، برهان صدیقین از دیدگاه حکمای اسلامی، مجموعه مقالات کنگره حکیم سبزواری، ‌انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ص 248 ـ 249.
- مصباح یزدی، محمدتقی، 1365، معارف قرآن، قم: انتشارات موسسه در راه حق.