معجزه و قانون علیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و استاد جامعة المصطفی العالمیة

2 عضو هیأت علمی پیام نور

چکیده

پدیدة معجزه در طول تاریخ ادیان، از زوایای گوناگونی، اندیشة دانشوران را به خود مشغول داشته است، در این میان نگاه هستی شناسانة فلاسفه به معجزه درخور اهمیت است.
این که هر معلولی علتی مسانخ با خود را می­خواهد، یک قانون عقلی فلسفی است، از طرف دیگر، «خارق­العاده» بودن که جنس و مقوم معجزه است، در ظاهر معلول بدون علت مسانخ را به نمایش می­گذارد.
حال پرسش این است که آیا معجزه معلول بدون علت است؟ تا پدیدة خرد ستیز باشد؛ یا علت دارد ولی از سنخ علت­های طبیعی و مشهود و معروف بشر نیست؛ یا اصولاً نفس انبیاء به عنوان یک علت در صدور معجزات دخالت دارد.
این نوشتار با تحلیل گونه­های علت، معجزه را مستند به علل طبیعی غیر معروف و علل غیرطبیعی دانسته و دخالت نفس انبیاء در صدور معجزات را مستند ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Miracle and Law of Causality

نویسندگان [English]

  • Rahim Latifi 1
  • Ali Parimi 2
1 Researcher Assistant of The Al-Mustafa International University
2 faculty member of Payame Noor University
چکیده [English]

Miracles drew the attention of thinkers from different angles in the history of religions. Of especial importance, however, is the ontological glance of philosophers at miracles. That every effect requires a congruent cause is a intellectual philosophical law. On the other hand, the constituent element in miracle is its being “extraordinary” which makes it seem to be lack of any congruent cause thus being inexplicable event.
Now the question is whether miracle has no cause in which case it is regarded as irrational, or has a cause but not of natural sort that is familiar and known by human beings or souls of Prophets are involved and act in producing miracles.
Analyzing different sorts of miracles this article attributes them to unfamiliar natural causes as well as familiar unnatural ones and the influence of prophetic souls involved in bringing them about.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religions
  • Prophets
  • Miracle
  • law of causality