بازتاب هستی‌شناسی معنا در معرفت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

از نیمه قرن بیستم به بعد، زبان و معنا (meaning) سهم قابل توجهی از تأملات نظری را به خود اختصاص داده‌اند که هستی‌شناسی معنا، بخشی از این تأملات مربوط به معناست. نگارنده در این مقاله نشان خواهد داد هستی‌شناسی معنا به عنوان بخشی از مباحث سمانتیک، نشانه‌شناسی و نظریه‌پردازی تفسیری، دغدغه‌ای صرفاً نظری و فلسفی نیست؛ بلکه در نحوه مواجهة ما با زبان و متن تأثیر عملی دارد و مستبطن توصیه‌ها و راهبردهای تفسیری است. دیدگاه شالوده‌شکنان درباره ماهیت معنا و نیز تحلیل فردیناند سوسور از چیستی و خاستگاه معنا به همراه آرای کسانی که به لحاظ هستی‌شناختی قیام وجودی معنا را به متن می‌دانند یا اساساً متن را فاقد معنای متعیّن دانسته، از تکثر ثبوتی معنا دفاع می‌کنند محور نقد و بررسی‌های این مقاله است که پی‌آمدهای آنها در حوزة معرفت دینی و تفسیر متون وحیانی به بحث گذاشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Reflection Of Meaning In Religious Epistemology

نویسنده [English]

  • Ahmad Waezi
Assistant Professor of Bagher al-Olum (A.S) University
چکیده [English]

Language and meaning have drawn  considrably the theoretical attension of  philosophers part of which is the ontology of meaning. The author of this article is going to show that ontology of meaning as part of semantics, semiotics and hermeneutical speculation is not only of theoretical and philosophical concern but it has practical cosequences in the way we face with language and text and involves some recommendations and strategies in interprtations.  The deconstructionist view on the nature of meaning as well as Ferdinand de Saussure's analysis of nature and origin of meaning along with the view of those who consider meaning as ontologically dependent on text or take any text basically devoid of meaning advocate the objective plurality of meaning are all the subject of critical examination of this article with a disscussion of the implications of these viewpoints in religious knowledge and exegisis of revealed texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology of meaning
  • deconstructionism
  • Jacques Derrida
  • Ferdinand de Saussure
  • nature and origin of meaning
  • Ferdinand Susur
  • Religious Knowledge