تلازم حق و تکلیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

چکیده

مسئله «حق» یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه اندیشه‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی امروز است؛ تا آنجا که عصر حاضر را «عصر حق» نامیده‌اند. انسان امروز انسان محق است؛ انسانی که اولویت زندگی‌اش، تأمین رفاه نیست بلکه تنها دستیابی به حقوقش، او را آرام می‌کند.
اعتقاد صحیح بر این است که حقّ، منحصر به بخش خاصی از زندگی نیست بلکه عرصه‌های مختلف زندگی از جمله: روابط اخلاقی و حقوقی فرد با خانواده و جامعه و نیز روابط گسترده سیاسی افراد با هم، با حاکمان و در سطح بین‌المللی را در بر می‌گیرد. با این حال، تعیین درست مصادیق حق در حوزه‌های گسترده فوق، متوقف بر حل مسائل مختلفی پیرامون آن است؛ مسائلی مانند: معنای حق و چیستی آن، منشأ حق، اعتبارکنندگان حق و نیز تلازم حق و تکلیف. به جدّ می‌توان مدعی شد که بدون حل این امور اساسی و مبنایی، بسیاری از مباحث ناظر به مسئله «حق» در علوم سیاسی، اخلاق و حقوق پاسخ درست خود را نمی‌یابد. این مسائل بنیادی امروزه در علمی جدید به نام «فلسفه حق» مورد بحث قرار می‌گیرد.

عنوان مقاله [English]

Concomitance of Right and Obligation

نویسنده [English]

  • Syed Mahmoud Nabawiyan
Assistant Professor of Education-Research Institute of Imam Khomeini
چکیده [English]

The issue of “right” is an important subject in field of political, legal and moral thoughts to the extent that the modern age is called “the Age of Right”. Modern man is rightful, providing his welfare is not his first priority. Instead, access to and attaining his rights is what can bring him peace of mind.
It is properly held that right is not confined to specific aspect of life but covers different dimensions of our life including moral and legal relations of individual with family and society as well as extensive political relationships of individuals with each other and with rulers in regional and international levels. To determine the true instances of right, however, in different domains depends on deciding many questions involved such as meaning of right, its nature and origin, those who lay down and concomitance of right and obligation. One can dare claim that without solving these main and fundamental issues, man can give a proper answer to the problem of “right” in sciences of politics, law and ethics. These fundamental issues are now dealt with in “philosophy of right”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • obligation
  • dominion
  • White