اثبات عقلی کامل مطلق و نقد و بررسی بعضی از ادلة ناکافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی و استاد مدعو دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

در فلسفه اسلامی ابتدا واجب­الوجود اثبات می‌گردد و پس از آن به یکی از احکام کلی آن پرداخته می­شود که واجب­الوجود بالذات واجب­الوجود من جمیع­الجهات است. لازمة این قاعده آن است که او هر کمالی را به نحو وجوبی داراست و بنابراین باید کامل مطلق باشد. عرفای مسلمان نیز مستقیماً از عنوان موجود مطلق یا موجود بما هو موجود استفاده نموده، موجودیت آن را مبرهن می‌کنند که لازمة موجود مطلق، بی‌کران بودن وجود آن و لازمة بی‌کرانی وجود، دارا بودن هر کمالی به نحو بی‌کران است. همان طور که می­توان از عناوین کامل مطلق و ضرورت ازلی یا از نفی سفسطه، وجود کامل مطلق را ثابت کرد. در این مقاله، تعدادی از برهان­ها بر وجود کامل مطلق تقریر می­شود و در مقابل، چند دلیل ناتمام بر این مسأله بررسی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational demonstration of absolutely Perfect Being; Critical analysis of Inadequate Arguments

نویسنده [English]

  • Askari Sulaymani Amiri
Faculty member of Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

In Islamic philosophy the Necessary Being is first demonstrated and then the fact that He is Necessary from all aspects is discussed as one of His the general properties. The implication of this principle is that he has of necessity every perfection and thus must be absolutely perfect. Muslim mystics also prove the existence of Necessary Being directly from the concept of absolute being or existence as such, arguing that absolute being implies infinity of being and such infinity implies every perfection in an infinite way. In this way they can said to have practiced like those who attempted to give proofs by either analyzing the concepts of absolute being or pre—eternal Necessity or negating sophistry. It is attempted in this article to deal with a number of successful arguments for the existence of perfect being along with a critical analysis of the invalid arguments in this domain 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfect Being
  • Necessary Being
  • pre-eternal Necessity
  • impossibility of contradiction
  • sophistry
  • Simple Reality proper