نقدی بر تأملات هرمنوتیکی معاصر در متن وحیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

قالب بومی شدة هرمنوتیک فلسفی غربی در فضای اندیشة اسلامی معاصر بر فهم و تفسیر نصوص دینی متمرکز شده است و این تأملات هرمنوتیکی در دو عرصة سازوکار و نحوة فهم متون وحیانی و نیز تأمل در ماهیت وحی و نسبت نصّ دینی با پیامبر و واقعیات تاریخی و فرهنگی عصر نزول سامان یافته است.
برخی روشنفکران معاصر با تمرکز بر نصّ دینی برداشت‌های هرمنوتیکی غیرمتعارف و گاه کاملاً افراطی را ارائه کرده‌اند که در تقابل آشکار و مستقیم با باور متعارف و رایج مسلمین می­باشد. در مقالة حاضر با تمرکز بر آراء یکی از نمایندگان اصلی این رویکرد هرمنوتیکی (محمد مجتهد شبستری) تلاش می‌شود ضمن تشریح اهمّ رهاوردهای هرمنوتیکی وی در عرصة وحی شناسی نقاط کلیدی و اصلی اندیشه وی در این موضوع نقد و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on Contemporary Hermeneutical Reflections on Revealed Text

نویسنده [English]

  • Ahamd Waezi
Associate professor of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The customized version of western philosophical hermeneutics focused on understanding and interpretation of scriptural texts in the vein of contemporary Islamic thought and these hermeneutical reflections are organized in two fields of the mechanism of understanding revealed text and of reflection on nature of revelation and relation of religious text with the Prophet, historical and cultural realities in the age of revelation.
Some modern intellectuals have unusual and at times utterly extremist hermeneutical understandings from religious text that are totally incompatible with standard beliefs of Muslim. Focusing on ideas of one principal representative of this hermeneutic approach (Muhammad Mujtahid Shabistari),  the present article is an attempt to explain the most important hermeneutical achievements in the domain of revelationology with a critical analysis of his main elements of his thought.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermeneutics
  • Revelation
  • Quran
  • prophet
  • Mujtahid Shabistari
  • blick
  • prophetic experience
  • culture of the age of revelation