بررسی و نقد مقاله فیلسوف – پیامبر در فلسفه سیاسی ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

اغلب کسانی که دربارة آرای سیاسی ابن‌سینا نوشته‌اند به طور ضمنی اعتراف نموده‌اند که ابن‌سینا، در باب سیاست و تدبیر مُدُن، اندیشة سیاسی به معنای رایج ندارد. در این میان، جیمز دابلیو موریس در مقاله‌ای تحت عنوان «فیلسوف ـ پیامبر در فلسفة سیاسی ابن‌سینا» نگاهی متفاوت به فلسفة سیاسی ابن‌سینا دارد که تقریباً در تعارض کامل با دیگر دیدگاه‌های مطرح در این باب است.
موریس معتقد است که از نظر ابن‌سینا فلاسفه تنها مفسرانِ ذی‌صلاح میراث نبوت هستند؛ شیخ برای انبیا هیچ مرتبة خاص و ویژه‌ای که سایر انسان‌ها نتوانند به آن برسند، قائل نیست و قوة حدس و عقل قدسی را مشترک بین نوع بشر می‌داند، نه مختص به انبیا. از این رو، منبع علم انبیا یک منبع متداول برای همه است. ابن‌سینا جهت تشویق به تعقیب فلسفه و نشان دادن هناهنگی میان شرع و عقل، در مباحث مربوط به سیاست مجبور به سکوت بوده است و سخنان شیخ در باب سیاست عقیدة واقعی او نیست. موریس معتقد است که از نظر ابن‌سینا آمریت سیاسی مختص فلاسفه است و نقش اصلی در سیاست را به فلسفه می‌دهد. در این نوشتار چکیدة سخنان و مقاصد اصلی نویسنده این مقاله را ذیل پنج عنوان آورده، در پایان هر عنوان به نقد و بررسی آن پرداختیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of "Philosopher-Prophet in Political Philosophy of Ibn Sina" Article

نویسنده [English]

  • Abbasali Mansuri
Ph. D. student of philosophy in Tehran University
چکیده [English]

Most of authors on political ideas of Ibn Sina acknowledged implicitly that he lacked the political thought in modern sense in the field of politics and government of societies. James W. Morris among others in an article entitled “philosopher-prophet in political philosophy of Ibn Sina" has a different view on political philosophy of Avicenna which is in complete opposition with other important views on the subject.
Morris holds philosophers to be the only competent interpreters of prophetic heritage. in his view Avicenna holds no privileged and peculiar status for the Prophets at which other people cannot arrive. Faculty of estimation (cognitive faculty) and holy intellect are common to human species not reserved for the Prophets. The source of prophetic knowledge is familiar source for all. In order to promote the pursuit of philosophy and to show compatibility of reason and Scripture Ibn Sina was compelled to keep silence on political problems and thus his words on politics are not truly believed by him. Ibn Sina as Morris presented believes that political authority is reserved for philosophers and accordingly gives a fundamental role to philosophy. This article is to summarize the main content of Morris thought under five topics and concludes each with critical examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina (Avicenna)
  • Political thought
  • prophecy
  • Revelation
  • leadership
  • political authority