تعدّد نفس و روح در نگاه ارسطو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

چکیده

نفس و موضوعات مربوط به آن از مسائل مهم فلسفی می‌باشند که اکثر فلاسفه در این باره ارائه نظر نموده‌اند. اما مسئله‌ای که کمتر مورد توجّه قرار گرفته، مسئلة تعدّد نفس و روح است. این بی‌توجهی سبب ایجاد شکاف‌های عمیقی در انظار بزرگان شده است. به نظر می‌رسد اختلاف در مسائلی مانند تجرّد یا عدم تجرّد نفس، حدوث نفس، حرکت نفس به سبب عدم تفکیک این دو حقیقت، یعنی عدم تفکیک نفس از روح، رخ داده است. بررسی آثار فلاسفة یونان باستان در موضوع فوق، به سبب آنکه افکار آنها تقریباً ریشه و اساس افکار فلاسفة بعدی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، ارسطو به سبب اهمیت ویژه‌ای که به مباحث نفس داده است، برجستگی خاصی نسبت به دیگران دارد.
 در این نوشتار، نظرات خاص ارسطو پیرامون نفس و اجزاء تشکیل دهندة آن، عقل فعّال و رابطة آن با عقل منفعل، و نیز دیدگاه مفسران ارسطو پیرامون عقل فعّال و عقل منفعل و نیز شواهدی تاریخی برای تأیید این نظر که عقل فعّال ارسطو را می‌توان بر روح تطبیق داد بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plurality of Soul and Spirit from Aristotle’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Abdol Aziz Daftari
Faculty member of Imam Khomeini research and Educational Institute
چکیده [English]

Soul and related issues are important in philosophy about which most of philosophers made remarks but the plurality of soul and spirit received less attention which as a result gave rise to a big gap in views and ideas among men of thought. It seems that arguments over such problems as immateriality or otherwise of soul, temporal creation of soul and its motion result from failure to distinguish between these two i.e. soul and spirit. Of especial importance is to survey the works of ancient Greek philosophers on this problem for their thoughts is considered almost as the ground and base for later philosophers. Of ancient Greek philosophers Aristotle is of special prominence for his particular argument on soul.
 This article is to study particular views of Aristotle on soul and its constituent parts, active intellect and its relation with passive intellect. Also the views of Aristotle commentators on these two intellects as well as historical evidences for the idea that the Aristotelian active intellect can be identified with spirit are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • soul
  • Spirit
  • active intellect
  • passive intellect