حقیقت قضیة حقیقیه و نسبت آن با وجود موضوع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

منطق‌دانان حملیة محصوره را به حقیقیه و خارجیه تقسیم کرده‌اند؛ حقیقیه آن است که موضوع ملاک حمل محمول بر موضوع است. موضوعات حقیقیه چهار دسته‌اند: یک دسته از این موضوعات وجودند که احکام بدون فرض و تقدیر بر تمام افرادش بار می‌شود و در سه دستة دیگر از موضوعات بدون آنکه برای همه یا برخی از افراد آن فرض وجود شود حکم صادق نخواهیم داشت. حقیقیه، هر چند مساوق با متصله است، بدان بر‌نمی‌گردد، زیرا در حملیه تعلیقی در کار نیست و در متصله حکم تعلیقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Factual Proposition and Its Relation with Existence of Subject

نویسنده [English]

  • Askari Sulaymani Amiri
Faculty member of Imam Khomeini research and Educational Institute
چکیده [English]

Logicians divided the quantified predicative propositions into factual and actual ones. Factual proposition is one in which the subject is criterion for attributing the predicate. Subjects of factual sort of propositions are of four divisions. In one group the subject is existent so the predicate can be ascribed to all individuals without any assumption or hypothesis. In three others there is no true judgment unless the existence of subject is first assumed. Factual proposition is not reduced to conjunctive conditional proposition though it is coextensive with it for in factual the judgment is not suspended while in conditional it is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factual proposition
  • confirmation of the subject
  • subject-confirmed rule
  • primary predication
  • common technical predication
  • conjunctive conditional