تقابل اسماء و صفات الهی در عرفان ابن-عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان.

2 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان

چکیده

تبیین و تحلیل عمیقی از اصول و مبانی هستی‌شناسانه مراتب هستی در عرفان نظری به عمل آمده است که شاهکار این تحلیل و تبیین از آن ابن‌عربی است. دیدگاه ابن­عربی دربارة هستی و بررسی چگونگی پیدایش کثرت و مراتب آن بر سه عنصر و سازه بنیاد گرفته است: نخست تجلی اسمائی، دوم مفهوم تجلی در نفس الهی، سوم مفهوم تناکح و تقابل اسماء.
بحث تقابل اسماء و صفات بر هر سه عنصر مبتنی است اما تحقق تقابل اسمائی در اعیان خارجی منوط به ناسازگاری ظاهری مظاهر اسماء و صفات در عالم عناصر است که همان امتداد تناکح اسماء در اعیان خارجی بر اساس تقابل مظاهر اسماء و صفات می‌باشد و ظهور کامل آن مربوط به عالم عناصر است، هرچند بر اساس تطابق عوالم و حکومت اسماء و صفات ریشة تقابل پدیده‌های هستی مربوط به اعیان ثابته در مرتبة واحدیت و تحت تأثیر تجلی اسمائی و صفاتی است و اقتضائات اسماء و صفات در مرتبة واحدیت مادة‌المواد همة تقابل‌های مراتب هستی، خصوصاً عالم ماده، است. بر اساس تقابل اسماء و صفات، همة پدیده‌ها و حوادث عالم ماده به صحنة هستی ظاهر می‌شوند. اسماء و صفات متقابله دائماً در ظهور و تجلی‌اند و حوادث خیر و شر و پدیده‌های متضاد و متقابلِ عالم ماده را محقق می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antithesis of Divine Names and Attributes in Ibn Arabī Mysticism

نویسندگان [English]

  • Majid Sadiqi 1
  • Seyyed Jafar Qaderi 2
1 associate professor of Esfahan University
2 Ph. D. Student of Transcendent Philosophy Esfahan University
چکیده [English]

Deep analysis and explanation of epistemic foundations and principles of levels of being has been made in theoretical mysticism the masterpiece of which belongs to  Ibn ʿArabī. His view of Being and the way of emergence of multiplicity and its hierarchical levels is based on three components: manifestation of Names, manifestation in Divine Essence, and the notion of antithesis and intermarriage (tanakoh) of the Names.
Although the notion of antithesis of Names and Attributes is based upon all three aforementioned components, its actualization in external entities depends on apparent incompatibility of manifestations of these Names and Attributes in material world which is a continuation of that antithesis disclosed wholly in the world of elements. On the basis of correspondence  of the Worlds and dominance of Names and Attributes, however, antithesis of existing entities originates from immutable archetypes in the level of Unity and under the influence of disclosure of Names and Attributes which brings about all sorts of opposition in levels of being in general and material world in  particular. All entities and happenings of the material world come into being on the ground of the antithesis of Names and Attributes which are constantly in manifestation and disclosure, actualizing good and evil occurrences as well as opposite and conflicting entities of material world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unicity
  • unity
  • Names and Attributes
  • immutable archetypes
  • antithesis
  • intermarriage
  • Ibn Arabī