تأملی در تلقی ژیلسون از هستی شناسی ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

اتین ژیلسون (1884 ـ 1978) قرون وسطا شناسی که به فیلسوفان این دوره به خصوص توماس آکویناس علاقة فراوانی دارد، در اثر معروف خود، هستی در اندیشة فیلسوفان دیدگاه‌های ابن‌سینا را به عنوان فیلسوفی که اندیشه‌های او در قرون وسطا بسیار تأثیرگذار بوده است، در چندین مسأله از جمله ماهیت لابشرط، زیادت وجود بر ماهیت، امکان ذاتی و قاعدة علیت گزارش و نقادی کرده است. از نظر ژیلسون، ماهیت لابشرط قابل تصور نیست؛ زیادت وجود بر ماهیت، یک مفهوم دینی است تا فلسفی؛ امکان ذاتی یک فرض تناقض‌آمیز است و قاعدة علیت به موجَبیت واجب تعالی منتهی می‌گردد.
نوشتار حاضر، ابتدا تلقی ژیلسون از دیدگاه‌های ابن‌سینا در هر مسأله را بازگو می‌کند. سپس به نقدهای ژیلسون که به زعم او، هستی‌شناسی ابن‌سینا را با چالش روبرو کرده است، می‌پردازد. همچنین دیدگاه‌های ژیلسون و نقدهای او نقادی و ارزیابی مجدد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Reveiw on Gilson's Understanding of Ibn Sina's Ontology

نویسنده [English]

  • Jom‘akhan Afzali
Ph. D Student in Philosophy in Jamia Al-Mustafa
چکیده [English]

Étienne Gilson (1884-1978), a scholar of Medieval  ages who  shows much interest in Medieval  philosophers, especially in Thomas Aquinas,  in his famous work,  Being and Some Philosophers, gives an account of the  views  of Ibn Sina as a philosopher whose thoughts were highly influential in Middle Ages and and criticized  several problems of his philosophy including unconditioned quiddity, addition of existence to quiddity , essential contingency and  principle of causality. According to Gilson  unconditioned quiddity is inconceivable. The problem of existence as additional to quiddty is also  more a matter of religion  than that of philosophy. Essential contingency is  a contradictory assumption and the principle of causality leads to unfree-will of God Almighty.
The present article is to give first an account of what Gilson understands to be Ibn Sina's views in each problem and then deals with criticisms of  Gilson which in his view challenge the ontology of Ibn Sina. Finally a critical analysis of Gilson's  views as well as his critiques will be given.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Gilson
  • Quiddity
  • existence
  • addition of existence to quiddity
  • Determinism
  • essential contingency