مسائل مشترک فلسفه دین و فلسفه اصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه و استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

فلسفه دین، تفکر فلسفی و عقلانی در باب دین است؛ بدین معنا که گزاره­ها و اعتقادات دینی را تبیین می­کند، ادله و شواهد به نفع و یا علیه را مطرح می­نماید و به درستی و نادرستی و صدق و کذب آن می­پردازد. فلسفه اصول نیز به مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول همچون اجتهاد، حکم، عقل و ارزش و انواع آن و یقین و انواع آن و مباحث زبانی و تفسیری می­پردازد. بین این دو علم در مباحث زبان دینی، مباحث تفسیر و هرمنوتیک، عقل و دین و نقش عقل در فهم دین، انتظار بشر از دین و قلمرو دین، اشتراک و تعامل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common problem of philosophy of religion and philosophy of usul

نویسنده [English]

  • Hasan Muallimi
Assistant professor of Bagher al-oulum (A.s) university
چکیده [English]

philosophy of religion is an enterprise of philosophical and rational reflection on religion in the sense that it attempts to explain the religious beliefs and statements, raise arguments and evidence for or against and deal with truth or otherwise of its claims. Philosophy of usul (principles of fiqh) too deals with conceptual as well as propositional principles of the science of usul such as ijtihad (independent reasoning in legal matters), judgment, reason, value and its various types, certainty and its different sorts, and linguistic and exegetical problems. There are common aspects and interactions between these two fields of study in discussions of religious language, hermeneutics, interpretation of reason and religion and the role of reason in understanding religion, human expectations of religion and its domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical and rational reflection
  • Philosophy of Religion
  • philosophy of usul
  • conceptual and propositional principles