تفاسیر متنوع از آموزۀ قانون طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفۀ حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

امروزه، یکی از دلایل اهمیت قانون طبیعی آن است که این آموزه از جمله مبانی توجیه‌گر حقوق بشر به‌شمارمی‌رود. قانون طبیعی (natural law) با حقوق طبیعی (natural rights) تفاوت دارد. سابقۀ قانون طبیعی بیش از 25قرن است، در حالی که پیشینۀ مباحث مربوط به حقوق طبیعی از سه قرن و نیم فراتر نمی‌رود. قانون طبیعی بنیاد حقوق طبیعی است.
دانشمندان غربی در تفسیر دکترین قانون طبیعی اتفاق نظر ندارند. اختلاف نظر آنان در محتوای قانون طبیعی در طول زمان ناشی از اختلاف در برداشت از واژۀ طبیعت بوده است.
هدف اصلی این نوشتار تبیین کاربری‌ها و تفاسیر گوناگون آموزة قانون طبیعی است. استقرای نسبتاً تام در آثار منتشرشدۀ طرفداران قانون طبیعی در غرب چهار تفسیر از قانون طبیعی را به خواننده الهام می‌کند. دو برداشت از این چهار تفسیر با برخی از عقاید اسلامی سازگار است. این نگارش، علاوه بر تأکید بر برگردان صحیح عبارت «natural law» به قانون طبیعی ]نه حقوق طبیعی[، درصدد بیان این چهار تفسیر از این آموزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Various Interpretations of Natural Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Talibi
assistant professor in Research Academy of Hawze wa Daneshgah
چکیده [English]

One reason for the importance of natural law in modern times is the role it play as explanatory principles of human rights. Natural law, however, is different from natural rights. While natural law dates back to 2500 years ago, discussions related to natural rights do not exceed 350 years. Natural law underlies natural rights.
Western scholars are divided in interpreting the doctrine of natural law. Their difference of opinions over the content of natural law originates from their disagreements in understanding the term "nature". The present article is mainly intended to explain the various applications and interpretations of natural law doctrine. Having considered almost all published works by advocates of natural law in the West, one encounters four different readings for natural law. Of these four versions only two are compatible to some Islamic beliefs. The article is an attempt to examine these four interpretations with an emphasis on the way this legal expression should be rendered in Farsi. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Law
  • natural rights
  • human will
  • nature
  • Reason
  • God
  • order of universe
  • Instinct