دفاع از آزادی با استفاده از قانون طبیعی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش یار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

چکیده

این نگارش، پس از معرفی کوتاه آموزة قانون طبیعی و ویژگی‌های آن در غرب، به حمایت محتوای این آموزة عقلی از آزادی می‌پردازد. در راستای این هدف، پس از تکیه بر مراتب سه‌گانه نفس و رصد کردن امکانات طبیعی آن، در این مقاله به تبیین فلسفی موهبت آزادی و ذکر محدودیت‌های آن از گذرگاه نظریة بدیع قانون طبیعی در اسلام پرداخته شده است.
حاصل این طرح فلسفی نو دربارة آزادی آن است که حقیقت موهبت آزادی اولاً ترکیبی از دو جنبة اثباتی و سلبی است و ثانیاً برهان عقلی قانون طبیعی در دین اسلام مرزهای آزادی را روشن می‌سازد. نتیجة این حکم عقلی ارزشمندی و مقدس بودن همة آزادی‌های دینی است که با متد عقل و شرع شناسایی می‌شوند. به تعبیر دیگر، در این نگارش، با دلیل عقلی اثبات می‌شود که دین اسلام (عقل و شرع) محدودکننده و قداست‌بخش آزادی‌های بشر در همة جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی است. با رعایت موازین دینی اسلام، آزادی موهبتی می‌شود که همۀ آدمیان را به سعادت جاودانه هدایت می‌کند. درمقابل، آزادی‌های مخالف دین اسلام ضد تکامل بشر، ضد ارزش و درنتیجه نامقدس‌اند و انسان‌ها را شقاوتمند می‌گردانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defense of Freedom on the Basis of Islamic Natural Rule

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Talibi
assistant professor of hawzeh and University Research Institute
چکیده [English]

Having introduced briefly the doctrine of natural rule and its characteristics in the West, the present article is to advocate this rational theory of freedom. In doing so, with emphasis on three levels of human soul and observation of its natural possibilities the article goes on to explain philosophically the gift of freedom and its limits in terms of original theory of natural rule in Islam.
The result of this philosophical new plan is that the true gift of freedom is first of two positive and negative aspects. In addition, the rational argument for natural rule in Islamic faith shed light on limits of freedom. The outcome of this rational rule is regarded as valuable and sacred all sorts of religious freedom that are identified through reason and scripture. In other words, it is shown on the basis of rational argument that Islamic faith restricts as well as sanctifies human freedoms in all aspects of individual and social life. Observing the religious standards of Islam, freedom can be a gift that leads all human beings to eternal happiness. By contrast, sorts of freedom that are opposed to Islam are against human perfection and lacking in value and so unsacred that make man wretched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural rule
  • nature of freedom
  • limits of freedom
  • levels of soul