بررسی تجسم و انعکاس اعمال از نگاه معارف عقلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تجسم اعمال از نگاه فلسفه وکلام متضمن این حقیقت است که ثواب و عقاب اعمالِ خوب و بد انسان‌ها چیزی جدا از آن اعمال نیست، زیرا اعمال انسان‌ها و عواقب آنها با یکدیگر رابطة تکوینی دارند و عذاب‌های خارج از اعمال در کار نیست. اگر خداوند در برابر گناهی آتش دوزخ وعده داده است، آن آتش چیزی جدا از آن فعل گناه نیست، بلکه حقیقت آن تمثل پیدا کرده است.
پس، هر آنچه که انسان در این جهان انجام می‌دهد در جهان دیگر به صورت‌های متناسب با آن جهان نمودار خواهد گشت. یعنی همة پاداش‌ها، کیفرها، نعمت‌ها و نقمت‌ها، شادمانی و سرور، و درد و شکنجه‌های اخروی همان حقایق اعمال دنیوی انسان‌ها است که در حیات اخروی خود را نشان می‌دهند.
ازاین‌رو، حشر افراد به اشکال مختلف در آخرت چیزی جز ظهور صورت باطنی آنها نیست که از مجموع عقاید، نیات، ملکات، صفات و اعمال دنیوی آنها شکل گرفته است؛ هر خلق و ملکه‌ای که بر جان انسان چیره شود، به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد: چیره شدن تقوا به صورت فرشته، حیله و نیرنگ و اهریمن بودن و هوسبازی به شکل حیوان، و خشونت و تندخویی به صورت درنده. بنابراین، سرانجام، این روح و جان در آن عالم از لحاظ ملکات متعددی که دارد انواع زیادی خواهد داشت و خداوند در قیامت او را با صورتی که متناسب با آن ملکات است محشور می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Embodiment and Reflection of Human Deeds in Eyes of Rational Teachings

نویسنده [English]

  • Akbar AsadAlizade
assistant professor of Research Center of Islamic Culture and Sciences
چکیده [English]

Philosophically and theologically speaking, the embodiment of deeds implies the fact that the punishments and rewards of good and evil deeds of human beings are not separate from the deeds themselves. For there is an ontological relations between our deeds and their consequences and there is not any chastisement foreign to the human acts. This ontological relation is but an expression of Divine promise of rewards and His warning of punishments in holy Quran. Whatever we human beings are doing in this world will be embodied in the world to come in the forms appropriate to the true nature of the deeds. That is to say all rewards, punishments, blessings and joys, pains and tortures in hereafter are the very nature of deeds in this world that appear as reward or punishment. Each man will be brought to life in accordance with the virtues and vices acquired in this world and they will be embodied in forms of various species ranging from angles to animals. So each act and behavior of individual human beings is potentially a ground for appearance of another species as his constitutive part of his nature in hereafter. Cruelty and violence will turn man to wild animals just as piety and integrity yield felicity and blessing to man.
Therefore appearance of individuals on the day of Judgment in forms of animals are nothing but the internal forms of this worldly beliefs, intentions, qualities and character traits of human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : embodiment of deeds
  • corporealization of deeds
  • reflection of deeds
  • otherworldly forms
  • exoteric form
  • esoteric form
  • embodiment of character traits