نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه محیی الدین ابن عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام) دانشگاه پیام نور

چکیده

کاربرد خیال در عرفان نظری و در بحث مکاشفات همواره مورد توجه اهل نظر در علوم شهودی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. بر این اساس، خیال نقش اساسی را در تحقق و تبیین بخش عظیمی از مکاشفات پیشِ روی عارف ایفا می کند. ابن عربی، در تبیین و چگونگی مسئلة فوق، خیال را به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می کند. از دیدگاه وی، خیال متصل یکی از قوای باطنی انسان و واسطة میان عقل و حس است و خیال منفصل عالمی حقیقی و مستقل در مراتب هستی است که حد فاصل میان عالم عقل و عالم حس قرار گرفته است. طریقیت خیال متصل نسبت به خیال منفصل و ارتباط وجودی آن دو سبب می شود تا مکاشِف صُوَر مثالی موجود در عالم خیال منفصل را در خواب و بیداری مشاهده کند. این مکاشفه که کشف صوری نامیده می شود درجات مختلفی دارد که بالاترین آن وحی انبیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Imagination in Formal Visions in the Eyes of Ibn Arabi

نویسندگان [English]

  • Alireza Ajdar 1
  • Muhammad Sadeq Jamshidirad 1
  • Sayed Ali Alamolhoda 1
  • Muhammad Ebrahim Nattaj 2
1 faculty member of Payam Noor University
2 Ph.D. student in Payam Noor University
چکیده [English]

The application of imagination in theoretical mysticism and mystical visions has always drawn the attention of scholars in visionary sciences and hence of special importance. Therefore imagination plays crucial role in realization and explanation of great number of visions faced by mystics. In explaining the problem, Ibn Arabi divided imagination into two contiguous and discontiguous. In his view contiguous imagination is one of the inner faculties of human being that acts as intermediate between intellect and faculty of sense. Discontiguous imagination, however, is real and independent world in the scheme of reality which is located between world of intellect and that of senses. Since contiguous imagination is a way to discontiguous one and they are ontologically related, the imaginal forms in the discontiguous world can be seen by men of vision in both dream and awakening. This experience which is called formal vision is of different degrees the highest of which is prophetic revelation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contiguous Imagination
  • discontigous Imagination. Imaginal forms
  • formal vision
  • imaginal perception
  • Ibn Arabi