روش شناسی علوم فطری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

بررسی راه های شناخت امور فطری از موضوعاتی است که مورد توجه برخی از اندیشمندان مسلمان و فیلسوفان غرب قرار گرفته است. دکارت «وضوح و تمایز» را  نشانۀ‌ اصلی فطری بودن، و جان لاک اجماع عام،  وجدان اخلاقی و اقتضای رحمت و مهربانی خدا را از جمله راه‌هایی دانسته است که دیگران برای اثبات فطریات به آن تمسک جسته‌اند. اندیشمندان مسلمان برای اثبات فطریات به چهار روش تمسک می‌جویند: شیوۀ تجربی ـ تاریخی، شیوۀ عقلانی، شیوۀ شهودی و روش نقلی. اما  به نظر می‌رسد که بررسی راه‌های شناخت و اثبات امور فطری به تفصیل و تحلیلی بسیار بیشتر از آنچه تاکنون در آثار اندیشمندان مسلمان و غرب آمده است نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله به ارائۀ راهکاری جدید برای اثبات امور فطری پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Innate Sciences

نویسنده [English]

  • Ahmad Abuturabi
Methodology of Innate Sciences
چکیده [English]

Surveying the ways through which one can know innate truths is one of the themes that have interested some Muslim thinkers as well as western philosophers. Descartes identified clarity and distinctiveness as the hallmark of innateness, in John Lock’s view general consensus, moral conscience and divine benevolence and compassion were introduced as the ways appealed to by some to prove the innate truths. Islamic thinkers made use of four methods to prove such truths: historic – empirical, rational, intuitive and revealed or scriptural method. It seems however that knowledge of innate truths needs much more elaborate and analytic treatment than that found in the works of Muslim and western thinkers. Hence the article is to offer a new way to the proof of innate truths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innate knowledge
  • innate attitude
  • primordial innate nature of consistency
  • Methodology
  • Descartes
  • John Lock
  • Muslim philosophers