بازشناسی شخصیت اخباری محمد‌امین استرآبادی با بررسی دیدگاه علم الهی او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معارف دانشگاه معارف

2 دانش‌آموختة حوزة علمیة قم و دکترای شیعه‌شناسی و پژوهشگر پژوهشکدة ادیان و مذاهب

3 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

میزان اثرگذاری عالمان دین از بررسی دیدگاه‌های آنان امکان‌پذیر است. محمدامین استرآبادی، که به‌عنوان مؤسس یا مروج مکتب اخباری شناخته می‌شود، از این مقوله جدا نیست. بررسی آثار و اندیشه‌های مکتب اخباری، به‌خصوص بنیانگذار آن، از دیرباز مورد توجه جدی پژوهشگران بوده است. با اینکه اغلب کتب باقی‌مانده از استرآبادی از نظر حجم به حوزه‌های فلسفه و کلام مربوط می‌شود، نه بررسی کامل موضوعات فلسفی و کلامی و نه ایجاد یک روش منسجم اعتقادی، هیچ‌یک، جزو اولویت‌های او نیستند. اگرچه شاید در نگاه اول او هیچ علاقه‌ای برای ارائة دیدگاه‌های کلامی نداشته باشد، با بررسی مسئلة علم الهی از دیدگاه او متوجه خواهیم شد که تعمیق و بررسی همة جوانب این موضوع مهم مورد اهتمام این عالم اخباری نیز بوده است. در این موضوع، استرآبادی در چهار اثر مهمش: المباحث الثلاثة، الفوائد الاعتقادیة، الفوائد المکیة و دانشنامة شاهی، علاوه بر بحث پیرامون کیفیت علم الهی و اشاره به دیدگاه‌های اندیشوران مسلمان، به مباحث دیگری همچون امکان علم الهی، ذاتی یا فعلی بودن علم الهی، کیفیت علم الهی و تأخیر یا عدم تأخیر آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reinterpretation of the Traditionist Mulaa Amin Astarabadi with his View of Divine Knowledge

نویسندگان [English]

  • Muhamad Javad Asghari 1
  • Seyyed Mahdi Tabatabae 2
  • Mahdi farmanian 3
1 faculty member of Baqir Al- Olum University
2 ph. D. student of University of Religions and Schools of thoughts
3 associate professor of University of Religions and Schools of thoughts
چکیده [English]

The extent of influence of religious scholars can be distinguished from the study of their viewpoints. Mulla Amin Astarabadi as founder and propounder of traditionism is not an exception. The works and thoughts of traditionists particularly the founder of this school have always been investigated by researchers. Though philosophical and Kalam problems occupy the bulk of extent works of Astarabadi, he was not preoccupied with overall examination of such problems nor with establishing a coherent belief system. Reluctant as he seems to be in first glance in regard with theological issues, on examining the problem of God’s knowledge, we notice that Astarabadi was also interested in deepening our understanding of this issue. In his four prominent works: Three Discussions, Doctrinal Themes, Meccan Benefits and Royal Compendium Astarabadideals with nature of God’s knowledge and he makes reference to views of Islamic scholars concerning possibility of Divine Knowledge, its being essential attribute or as an act of His essence and whether is coeternal or posterior to the Essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astarabadi
  • biography
  • Divine Knowledge
  • detailed knowledge
  • universal knowledge