تربیت صدرایی مبتنی بر فرایند ادراک از منظر ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بازشناسی فرایند ادراک از منظر ملاصدرا و پیامدهای تربیتی آن است. در پژوهش حاضر، که با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی ـ استنتاجی صورت گرفته است؛ پس از بازبینی منابع، ادراک و پیامدهای تربیتی آن بر اساس آرای ایشان استنباط شده است. یافته‌های حاصل از این تحقیق، بعد از تعریف آن و معرفی انواع و مراتب آن بحث از اهداف و اصول تربیت با توجه به فرایند ادراک است. این اهداف عبارت است از:
1.تشبه به حضرت حق 2. رشد و استکمال قوه حسی 3. رشد و استکمال قوه خیال 4. رشد و استکمال قوة عقلانی.
و اصول تربیت عبارت است از: 1. اصل توجه به حواس به عنوان معدات کسب علم 2. جامع‌نگری در علم . 3. مرحله‌ای نمودن آموزش 4. توجه به مراتب نیازها و استعدادهای آدمی 5. اصل توجه به تفاوت‌های فردی 6. توجه به مراحل مختلف رشد و تأکید بر تدریجی بودن تربیت 7. اصل تناظر و مراتب علم با نیازهای آدمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendent Edification based on the Process of Perception from Mulla Sadra's Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Ali Norouzi 1
  • Roqayya Haqiqat 2
  • Mahdi Mazaheri 2
  • Kamal Nosrati Hashti 3
1 assistant professor of edification ciences in Esfahan University
2 graduate student of history and philosophy of education in Esfahan University
3 Ph. D. student in Philosophy of Education in Teacher Education University
چکیده [English]

The present article is intended to identify the process of perception in the eyes of Mulla Sadra and its edification implications. This research, carried out by qualitative approach and descriptive- inference method, is to review on the related sources and identify the perception and its edification consequences from Sadra's viewpoint. Having defined the edification, its kinds and levels the article is to focus on purposes and principles of edification in view of perception. The purposes are as follows:
Assimilation of the attributes of God.
Paying due attention to senses as preamble to attaining knowledge
Having holistic view in knowledge
Carrying out edification in stages (phasing)
Taking into consideration the different needs and capacities of human being
Considering individual differences
Discerning various stages of growth and emphasizing gradual nature of edification
Levels of knowledge and their corresponding needs of human being

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • perception
  • edification implications
  • purposes of edification
  • principles of edification