بازخوانی لوازم معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

در برابر نظریۀ وجود ذهنی، اخیراً دیدگاهی ارائه شده است که در آن دیدگاه، وجود ذهنی ماهیات در علمِ حصولیِ ما به آنها نفی می‌شود و برای معلوم بالذات مطلق و معلوم بالذات مقید - که در این دیدگاه به ترتیب «معنا» و «مصداق» خوانده شده‌اند - تحققی جدا و مستقل از تحقق علم حصولی - که در این دیدگاه «مفهوم» خوانده می‌شود - ادعا می‌شود. در این دیدگاه، از تفکیک معنا و مصداق و مفهوم و واقع از همدیگر لوازمی به دست می‌آید که پذیرفتن آنها سبب بروز تغییراتی اساسی در دیدگاه های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی خواهد شد. در این نوشتار، ما به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: آیا صاحبان این دیدگاه دلیلی در اثبات تمایز معلوم بالذات از علم حصولی آورده‌اند یا نه نشان خواهیم داد که نه تنها این دیدگاه بدون دلیل است بلکه لوازمی که در این دیدگاه برای تفکیک معنا از مفهوم و واقع و مصداق ذکر شده است با هم سازگار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review on Epistemological and Ontological Implications of Distinction of Meaning from Concept, Referent and Reality

نویسنده [English]

  • Asghar Morvvat
assistant Professor of Hamadan University
چکیده [English]

Recently a view has been presented against traditional theory of mental being. According to this view mental existence of quiddities in representational knowledge is negated and a distinction is made between meaning and referent as absolute essential object of knowledge and qualified object of knowledge respectively and separate from concept which is identified as representational knowledge. Such distinctions in this view give rise to fundamental changes in epistemological as well as ontological views. The present article is to give a critical review of the view in question. To begin with, no argument has been provided for the distinction made between essential object of knowledge and representational knowledge. Moreover, the implications of distinguishing meaning from concept, referent and reality are incompatible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental being
  • representational knowledge
  • meaning
  • concept
  • reality
  • instance