بررسی مسئله چیستی نبوّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه قم

2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)

10.22081/pwq.2019.67020

چکیده

در این نوشتار واژه‌های «نبی» و «نبوت» و تعریف آن از دید متکلمان، حکما و لغویان بیان و بررسی، و با دیدگاه مسیحیت، هندو و بودا مقایسه و از بهترین آن دفاع شده است. بهترین معنا برای واژه نبی، همان معادل فارسی آن، یعنی «پیام‏بَر» یا «پیغام‏بَر» است. براین‏اساس، بهترین تعریف از نبی عبارت است از: «بشری که از سوی خدا برانگیخته شده است تا واسطه بین میان او و خلق باشد تا خبر یا پیام‌های الهی بر او وحی شود که به مردم برای هدایتشان ابلاغ کند». براین‌اساس، نبوت یعنی «واسطه بین خدا و خلق بودن برای رساندن پیام الهی به مردم».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the What of Prophecy

نویسندگان [English]

  • Asgar Dirbaz 1
  • Mahmood Zare`I Balashti 2
1 Professor at University of Qom
2 Phd Student at University of Qom
چکیده [English]

In this article, the words of prophecy and prophet and pertaining definitions given in theology, philosophy and terminology are expressed and compared. The definitions are also compared with those given in Christianity, Hinduism and Buddha, and the most reasonable one has been determined and supported. The best meaning for the word of the prophet is the same as the Persian equivalent payambar or peyghambar. Accordingly, the best definition of the prophet is: a human being prompted by God to mediate between him and the servants in order to reveal His message or Divine messages to guide them. On this basis, prophecy means mediation between God and creation to convey the Divine message to the people

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophecy
  • Revelation
  • Prophet

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة لمسألة ماهیة النبوة

چکیده [العربیة]

تعالج هذه المقالة کلمات النبی و النبوة و تعاریفهما من منظور المتکلمین، الحکما، و اللغویین، و تقوم ببیانها و مقارنتها مع العقیدة المسیحیة، الهندوئة و البوذیة و تدافع عن أحسن التعاریف.
وافضل معنى لکلمة النبی ما یعادله فی الفارسیة بحامل النباْ وعلى هذا الأساس افضل تعریف للنبی هو بشر مبعوث من جانب الله، لیکون وسیطاً بینه و بین خلقه، حتى یوحى إلیه الخبر او الرسالة الإلیه الیه و یبلغه الناس.
واذن النبوة هی الوساطة بین الرب والخلق لإیصال الرسالة الإلهیة للناس

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • النبی
  • النبوة
  • الوحی
  • الرسول