واقع‌گرایی و اخلاق لیبرال

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22081/pwq.2020.68542

چکیده

واقع­گرایی اخلاقی بدین معناست که گزاره­ها از اموری واقعی، ورای سلیقه و میل یا قرارداد حکایت می­کنند. لیبرالیسم به‌عنوان جریانی تاریخی، مکاتب و نظریه­های متفاوتی را دربرمی­گیرد. بررسی واقع­گرایی یک دیدگاه، نسبت آن دیدگاه را با امکان ارزش‌سنجی براساس استدلال و دانش نمایان می­سازد. برپایه این پژوهش، همه مکاتب لیبرالی، اعم از واقع­گرا و غیرواقع­گرا، نتیجه‌گرا یا وظیفه­گرا و همچنین نوفضیلت­گرایان، و نیز معتقدان به خردگرایی وحدت­گرا و مخالفان ایشان، در حوزه خیرات معنوی، اخلاقی و خیرات اخروی، غیرواقع‌گرایانه عمل می­کنند و ارزش­گذاری را از حوزه استدلال و دانش خارج کرده و به حوزه دلخواه افراد واگذاشته‌اند؛ درمقابل در خیرات دنیایی، واقع‌گرایان معیاری واقعی ارائه می­کنند، اما غیرواقع­گرایان به‌لحاظ نظری ارزش‌گذاری را به سلیقه یا قرارداد وامی‌گذارند؛ هرچند همه لیبرال­ها در حوزه خیرات دنیایی، در عمل واقع­گرایانه عمل می­کنند و ارزش­گذاری را براساس استدلال و دانش قرار می­دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberal Realism and Ethics

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi Amin 1
 • Mojtaba Mesbah 2
1 Phd student at Imam Khomeini Research and Education Institute
2 Associate professor at Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

Ethical realism means that propositions tell the reality beyond taste and convention. Liberalism as a historical current encompasses different schools and theories. A study of the realist state of a view reveals the relation of that view to the possibility of value-based reasoning and knowledge. According to this study, all liberal schools, whether realistic or unrealistic, consequentialist or conservative, as well as neo-virtualist ones, as well as believers in monotheist rationalism and their opponents, in the field of spiritual, moral and hereafter charitable act unrealistically and exclude valuation from the domain of reasoning and knowledge and view it as being arbitrary. While, on the contrary, in the case of worldly charities, realists provide a realistic measure, but those other than them theoretically lend valuation to taste or convention, although all liberals in the realm of worldly charity do act realistically and base evaluation on reasoning and knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liberty
 • Ethics
 • Realism
 • Rationalism
 • Liberalism

عنوان مقاله [العربیة]

مدرسة الواقعیة و الأخلاق اللیبرالیة

چکیده [العربیة]

الواقعیة الاخلاقیة معناه أن القضایا حاکیة عن امور واقعیة بعیداً عن الأمیال او أذواق و التوافقات بین البشر. و اللیبرالیة کتیار تاریخی یشمل مدارس و نظریات مختلفة، دراسة نظریة من حیث کونها واقعیة أو لا، تُبین نسبة النظریة مع امکانیة تقییمها مع الاستدلال و العلم. و فی هذه المقالة نرى أن کل المدارس اللیبرالیة سواءاً الواقعیة منها او غیرالواقعیة، الواجبیة او العواقبیة و أیضاً القائلون باخلاق الفضیلة و العقلیون و مخالفیهم، کل هؤلاء یعملون بطریقة غیر الواقعیة فی المجال الخیرات المعنویة و الأخلاقیة و الأخرویة، فیخرجون التقییم من دائرة الاستدلال و العلم و یضعونها ضمن أذواق فردیة. و فی المقابل، فی المجال الخیرات الدنیویة الواقعیون یتبنون معیاراً واقعیاً، لکن غیر الواقعیین نظریاً یترکون التقییم للذوق او التوافقات، رغم أن کل الیبرالیین فی مجال الخیرات الدنیویة یعملون کالواقعیین و یقومون بالتقییم على أساس الاستدلال و العلم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحریة
 • الأخلاق
 • الواقعیة
 • العقلیة
 • اللیبرالیة