دوره و شماره: دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39 - شماره پیاپی 11، بهار 1398، صفحه 1-268 
4. بررسی مسئله چیستی نبوّت

صفحه 79-92

عسگر دیرباز؛ محمود زارعی بلشتی