نویسنده = مسعود عبداله زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 199-226

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده