بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (,ع)

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

10.22081/pwq.2020.69117

چکیده

تفسیر کپنهاگی فیزیک کوانتومی متأثر از مبانی فلسفی پدیدارشناختی، با دوگانه‌انگاری پدیده و پدیدار، پدیدارشناسی فیزیک کوانتومی را مطرح کرد که حاصل آن نیز ذاتی بودن شانس و احتمال حاکم بر طبیعت است. لذا نتایج آزمایش‌های مربوط به ذرات کوانتومی غیرخوش تعریف همانند الکترون و فوتون، در هر آزمایش امکان تفاوت دارد. از سوی دیگر، نظام حکمت صدرایی با توجه به مبانی فلسفی موجود در حکمت، همانند نفی صدفه و علت‌مند بودن پدیده‌ها در جهان هستی، توانایی ارائه تفسیر واقع‌گرایانه و علی از مشاهدات فیزیک کوانتومی را دارد. از این رو ضرورت دارد ضمن بیان رویکرد پدیدارشناسانه فیزیک کوانتومی در توصیف احتمال ذاتی و عدم تعین حاکم بر طبیعت، تفاوت بنیادین آن با مبانی حکمت متعالیه بیان گردد. براساس یافته‌های این پژوهش، شانس و احتمال ذاتی حاکم بر طبیعت نیست و می‌توان از تجربیات کوانتومی توصیف علی و واقع‌گرایانه ارائه کرد. به عبارت دیگر تفاوت پدیدارها در تکرار آزمایش مشابه از پدیده معین، حتی در سطح تک ذره‌ها، تابع روابط علی است. در این نوشتار داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به صورت توصیفی - تحلیلی بررسی می‌گردد. چشم‌انداز آن نیز پیامدهای فلسفی هر یک از تفاسیر فیزیک کوانتومی همانند طرد یا پذیرش واقع‌ گرایی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology in Quantum Physics and Sadra`s Philosophy

نویسندگان [English]

 • Seyed Amir Sekhavatian 1
 • Hamid Parsania 2
 • Masud Abdollahzadeh 3
1 Ph. D. student at Baqir al-Olum University
2 Associate professor at University of Tehran
3 Associate professor at Imam Hosein University
چکیده [English]

The Copenhagen interpretation of quantum physics, influenced by the philosophical foundations of phenomenology, with the duality of nomenon and phenomenon, introduced the phenomenology of quantum physics, which results in the inherent chance and probability ruling nature. Therefore, the results of experiments related to non-defined quantum particles, such as electrons and photons, may differ in each experiment. On the other hand, Sadra's system of wisdom, given the philosophical foundations of wisdom, such as the negation of accidence and belief in the causality of phenomena in the universe, has the ability to provide a realistic and causal interpretation of quantum physics. Therefore, while expressing the phenomenological approach of quantum physics in describing the intrinsic probability and non-determination of nature's governance, it is necessary to express its fundamental difference with the foundations of transcendent wisdom. According to the findings of this study, chance and probability are not inherent in nature and quantum experiments can be used to provide a causal and realistic description. In other words, the difference in phenomena in the repetition of a similar experiment from a given phenomenon, even at the level of single particles, is a function of causal relationships. In this paper, the data were gathered from library sources and described as descriptive-analytical. Its outlook is the philosophical implications of each interpretation of quantum physics, such as the rejection or acceptance of realism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenology
 • New Physics
 • Realism
 • Quantum Physics
 • Sadra`s Philosophy

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة ظاهراتیة عن الفیزیاء الکوانتیة و الحکمة الصدرائیة

چکیده [العربیة]

الروایة الکبنهاغیة من الفیزیاء الکوانتیة المتاثرة من الظاهراتیة، (التی تفرق بین الظاهرة و الحقیقة) تطرح الظاهراتیة الکوانتیة و تستنتج أن الاتفاق و الاحتمال الذاتیین تحکمان عالم الطبیعة.
فعلى ذلک، نتائج الاختبارات المتعلقة بالذرات الکوانتیة الصعبة التعریف کالکترون و الفوتون مختلفة فی کل اختبار.
ومن جانب آخر، الحکمة الصدرائیة بمبادئها کنفی الصدفة والاتفاق و کون الظواهر معللة، تستطیع تقدیم تفسیر واقعی و علّی من مشاهدات الفیزیا الکوانتیة.
علی هذا من الضروری ان نبین منهج الظاهراتیة فی الفیزیاء الکوانتیة فی توصیف الاحتمال الذاتی و عدم القطعیة التی تحکم الطبیعة، و نبین أیضا اختلافه مع الحکمة المتعالیة.
بنائا على هذا البحث، لایحکم الاحتمال و الصدفة على العالم الطبیعی و یمکن تقدیم تبیین علّی وواقعی للاختبارات الکوانتویة
وبعبارة أخرى اختلاف الظواهر فی اختبارات متکررة من ظاهرة واحدة، حتی على مستوى الذرات تابع قانون السببیة.
فی المقالة هذه، قمنا بجمع المعلومات على منهج مکتبی و ثم تحلیلها بمنهج وصفی- تحلیلی و ناقشنا النتیجة الفلسفیة من کل من التفاسیر الکوانتیىة کقبول الواقعیة او رفضها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الظاهراتیة
 • الفیزیاء الحدیثة
 • الواقعیة
 • الفیزیاء الکوانتیة
 • الحکمة الصدرائیة