دوره و شماره: دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43 - شماره پیاپی 43، تابستان 1399، صفحه 1-256 
3. بررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظری

صفحه 67-92

معصومه سادات ساری عارفی؛ عباس جوارشکیان


6. بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

صفحه 145-168

میرزاعلی کتابی؛ علی شیروانی؛ سیدمهدی سجادی‌فر


8. بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

صفحه 199-226

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده