دوره و شماره: دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43 - شماره پیاپی 43، فروردین 1399، صفحه 1-256 
بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

صفحه 199-226

10.22081/pwq.2020.69117

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده