نویسنده = اسدالله کرد فیروزجایی
تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 79-102

10.22081/pwq.2018.65410

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما


تحلیل و بررسی مؤلفه‌های اومانیسم در جریان تهاجم فرهنگی

دوره 3، تابستان 91 - مسلسل 12، تیر 1391، صفحه 131-154

اسدالله کرد فیروزجایی


علم غیب از دیدگاه حکما و شریعت اسلامی

دوره 3، زمستان 90 - مسلسل 10، اسفند 1390، صفحه 125-142

اسدالله کرد فیروزجایی